pranašauti

pranašauti
pranašáuti, -áuja, -ãvo K, J, prãnašauti, -auja, -avo Dk; N 1. tr., intr. skelbti tai, kas turi įvykti: Sparniukėliais klėsdamas, brudną žiemą bardamas, pranašauju pavasarėlį A.Strazd. Tūmaitienei nepasisekė Marės su Vilku supiršti, dėl to ji dabar ir pranašauja bloga I.Simon. Patiko tą žmogų, katras jam mirtį pranašavo BsPIII262. Eš mokėčia pranašauti ir žinočia visas paslaptines VlnE40. Visi nes pranašai ir zokonas pranašavo iki Jonui Ch1Mt11,13. Povilas š. seniai pranašãvo, jog daug žmonių ... apie ją (bažnyčią) abejot pradest DP457. | prk.: Šarka mums svečių pranašauja A.Vien.spėti: Pranašáuk, kas tave muša DP104. 2. tr. numatyti remiantis tam tikrais duomenimis: Radija sakė šilimos, o lietaus nepranašáuja (nespėja) Slm. 3. tr. būti kokio būsimo reiškinio ženklu: Ugnies užgesimas pelene pranašauja didžią nelaimę LTI223. Pavakare vėl pasirodė debesys, pranašaudami artėjančią audrą K.Bor. Vainikas pranašauja linksmą įkurtuvių puotą A.Vencl. \ pranašauti; išpranašauti; papranašauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • pranašauti — pranašáuti vksm. Tãdas pranašáuja neláimę, o niẽkas juõ nètiki …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • lemti — 1 lemti, lẽmia, lėmė K, lem̃ti, lẽmia, lė̃mė Kv, Všt, Jrb 1. tr., intr. iš anksto skirti, nustatyti, numatyti kam kokį likimą; pranašauti, skelbti, koks likimas ko laukia (apie dievų, laumių, likimo lėmimą): Laimė lėmė per langą gemančiam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pranašavimas — pranašãvimas sm. (1) K, prãnašavimas (1); N 1. → pranašauti 1: O tas žentas ir liko valdyt to pono turtų pagal pranašavimą tų laumių BsPIV119. Laumių pranašavimas visai išsipildė J.Balč. Pranašavimo dovana rš. Idant ižpildytųs pranašãvimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varažyti — ×varãžyti, ija ( yja), ijo ( yjo) (l. wrożyć, brus. вapaжыць) 1. intr., tr. M, FrnW, NdŽ, KŽ, Gdr, Brž, Avl, Užv, Tl, Dr, Kv pagal ką nors aiškinti ateitį ar nežinomus dalykus, spėti, pranašauti, burti: Ką tu, sako, varãžiji, ar an manę, ar an… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsakyti — 1 apsakyti tr. Š, NdŽ; MŽ25, N 1. Q33, SD228 papasakoti: Daug ką apsako seneliai žili iš tolimos praeities Mair. Jis man apsakė, kaip tuos raštus žmonės slapta rašą Žem. Tik anas gali gerai tau visa apsakyt Dv. Tenai jum apsakìs tokie senesni… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitikti — atitìkti Rtr, LVI204; L, atatìkti Š 1. tr., intr. N, [K], NdŽ, KŽ būti atitaikytam: Neattinka raktas skylės Db. Jau sudėti kiti zomkai į duris, viskas, i ka muno raktai nebatitìko jau Žeml. Ir krenta pūkas kai vota, kai skietas valug šitų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burti — 1 bùrti, bùria, būrė 1. intr. DŽ mesti burtus: Burkim, su kuo kam teks žaisti rš. 2. intr. SD404, R naudoti įvairias magiškas priemones, kerėti, žavėti: Boba būrė Tvr. Ir anie, kurie žynauja, bùria, nuodija DK73. Vieni meldėsi, kiti būrė, kiti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daug — daũg adv. 1. R, K dideliu kiekiu, apsčiai, nemaža, gausu: Daug daug nuo tų laikų jau amžių praėjo, daug daug Kaukazo upėmis ir vandens nubėgo A.Vien. Labai daũg žmonių buvo Pn. Kiek daũg čia žolės! Jnšk. Tiek daũg visko turi, ka nežino nė kur …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpranašauti — tr. 1. Š iš anksto pasakyti, kas įvyks: Laumės išpranašavo, kad bus didelis kariautojas (ps.) rš. | refl. tr.: Vilius, visa ką išsipranašavęs, vieno tik neatitiko: sūnų ir sūnienę krimto jis tol, kol rudenį neiškrimto visos išimtinės Vaižg.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kerėti — 2 kerėti, kẽri ( ėja), ėjo 1. tr. K burti, žavėti: Ašarėlės sūrios krito vandenin – jos mane užbūrė kerinčia ugnim S.Nėr. Graži naktis kerėja žmones rš. Vėžiai, kerimi šviesos, bėgo mauruotu dugnu rš. Moka jis gerai kerėti Vb. 2. intr. lemti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”